האוהדים במשחק הכדורגל

May 18, 2015  |  By  | 


המישמה םש : לגרודכה קחשמב םידהואה לגרודכה קחשמב םידהואה ןוידטצאב 6,000 תומוקמ , ל םיקלוחמה - 6 הווש ןפואב םיעיצי . קחשמל ועיגה 3,000 םידהוא . םיד

More from mathbook012

Page 1 / 4