כפל בתיווך

June 20, 2014  |  By  | 


היב " יתליהק יתכלממה ס " ןולא תמר " , תובוחר םכינפל ינורשע רבש לפכ יליגרת לש הלבט םכינפל : X 1.2 2.3 2.4 4 4.89.2 9.6 0.3 0.36 0.69

More from mathbook012

Page 1 / 4