סובלנות וסבלנות - נובמבר

November 23, 2014  |  By  | 


רועיש 1 תונלבס וא תונלבוס ? םילימה ןיב לדבהה המ ? ג התיכל תורושק ןה דציכ ' 2 ? תונלבוס הלימה ךותב תואבחתמה םילימ תאיצמ ךותמ ונלחתה תונלבוסה עובש תא . ובתכ םידליה : לבוס , תונלבס , בל , לבס תיבויח תועמשמ םע םילימ ןיב ונדרפה ךכ רחא ( בל , תונלבס ) אל תועמשמ םע םילימ ןיבו תיבויח ( לבוס , לבס ) תונלבסל תונלבוס ןיב לדבהה המ : תונלבוסל תונלבס ןיב לדבהה והמ םיעדוי םניא ונתיאמ םיבר , םיטונ ונא תובורק םיתיעלו ןוכנ אלה רשקהב תונלבוס וא תונלבס הלימב שמתשהלו לבלבתהל . תונלבס - חור ךרוא , תוכחל תלוכיה תונלבסה תא דבאל וא זגרתהל ילבמ והשמל . * לשמל : תונלבסב והשימל בישקהל , תונלבסב רותב ןיתמהל . וה תונלבסמ ךפיהה תוזיזפ וא חור רצוק א . תונלבוס - ילשמ הנוש םתבשחמו םכרד םא םג םישנא דבכל תלוכיה . * אמגודל : : ולשמ תונוש תויטילופ תועד ילעב םישנא לבקל ןכומש םדא . ל םויס , עיפומש יפכ תונלבסל תונלבוס ןיב םילדבהה תא ונחתינו קרש טרסה ךותמ םיעטקב וניפצ ןוטרסב .

More from anat.rrubin