מבוא להבנת המאבק על המים במזרח התיכון ונהר הנילוס

November 24, 2014  |  By  | 


יול הנויצ - tsiona62@gmail.com 2 אובמ א . םלועב םימה תייעבלו רוסחמל םיסחייתמה בויטויהמ םיאבה םינוטרסב ןייע . םינוטרסה הטושפו הרורב תילגנא ירבוד . - םינוטרסב תוגצומה םימה תויעב תא ראת - תורוק ןה םלועה לש םיקלח וליאב ? - הזכ בצמב תויוצמה תונידמ תומלשמש ילכלכ יתרבחה ריחמה והמ - םינוטרסה יפ לע תויעבהמ קלח רותפל ןתינ דציכ ? רבשמ םימה םלועב םימ םינשמ לכה א . ןוכיתה חרזמב םימב רוסחמל םימרוג ןוכיתה חרזמב םימה תויעב תרמחהלו תורצוויהל םינושה םימרוגב קוסענ הז קלחב 1 . הובג יעבט יוביר תלבטב ןייע " םינשב ןוכיתה חרזמה ינגאב תונכושה תוצראב הייסולכואה לודיג 1980-2025 " הנעו תואבה תולאשה לע : ( מע דומילה רפסב הלבטה תא תוארל ןתינ ' 153 ) א . דחוימב יתייעב הייסולכואה לודיג בצק זוקינ ינגא וא ןגא הזיאב ? ךתעיבק תא רבסה ב . ריהמ היסולכואה לודיג בצק ןהב תונידמב יתייעב אוה הייסולכואה לודיג בצק עודמ ? רבחמ / םי : רפוס ןונרא , רפסה םש : לע קבאמה ןוכיתה חרזמב םימה , האצוהה םוקמ : הננער , האצוהה םש : הפיח תטיסרבינוא דבוע םע . היגטרטסאואיגל הרדתקה " ע " ןיקייח ןבואר ש ז " ל " , האצוהה תנש : 2006 , דומע : 24

More from tsiona62