עבודה עם גוגל ארץ על נהרות הפרת והחידקל (1) (1)

November 24, 2014  |  By  | 


יול הנויצ תכירעב tsiona62@gmail.com 2 לקדיחהו תרפה תורהנ לש זוקינה ןג תפמב ןייע - תונידמה תומש ת םילוגיעב ןייצו תונוש תופמבו . תורהנה לש זוקינה ןגל תופתושה ?תורהנה תורוקמ םיצמנ הנידמ וזי לש החטשב - ?רהנה םש המ ?דח רהנ קר םרוז הנידמ וזיב - םש ת ןייצ ?לקדיחהו תרפה תורהנ םיכפשנ ןל - לקדיחהו תרפה לש זוקינה ןגא

More from tsiona62