איך מחלקים מים בינלאומיים ונשארים בחיים

November 24, 2014  |  By  | 


יול הנויצ תכירעב tsiona62@gmail.com 2 1 . םידומעב ףרוצמה רושיקב ארקו ףרוצמה רויאב רזעיה 19-21 לע " יקניסלה ךמסמ " קסועה אבה דומעב המישמה תא עצבו תופתושה ןיב ימואלניב רהנ ימ לש תקדוצ הקולחל םימרוגב . ןונרא רפוס / קבאמה לע םימה חרזמב ןוכיתה יקניסלה ךמסמ ": תופתושה ןיב ימואלניב רהנ ימ לש תקדוצ הקולחל םימרוגה "

More from tsiona62