תכנון מסלול ו3 קב' 3

April 29, 2015  |  By  | 


    תותדה תשולש:אשונב רקח תולאש   ?תובושחה תותדה תשולש םהמ.1   ריעה לע עיפשהל רבדה לוכי ךתעדל דציכ,רחא שדקומ םוי תד לכל.2   ?תותדה תשולש

More from galit