מידעון שבט

January 14, 2014  |  By  | 


תשפוחל האיציה ינפל .ברעב יעבר םויב .תפתושמ הביסמ המייקתה .הכונח ד התיכ ידימלת לכ לש ‘ .תירשוא הרומהו תכנחמה םע דחי

More from ilouzss90

Page 1 / 2