מעשה העז pdf

May 19, 2015  |  By  | 


ובילמ חנוג היהש דחא ןקזב השעמ . ולאשל ואב םיאפורל . םיזיע בלח התשיש ורמא . זע ול הנקו אצי רידל הסינכהו . דע םיבורמ םימי ויה אל המלעתנש זעה .