Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

מידעון חודש חשוון - 30.11AB

Neve Gan


Published on November 30, 2014

2 תלהנמה רבד ,םירקי םירוה רבמבונ שדוח יה ןוושח / תוברועמ" ןמיסב ה שדוחב ."תיתרבח הז וכרענ תוריחב םידליה תרבחל לכלו דיקפת ןתינ דימלת .תוריסמו תוירחא ךירצמה בושח דיקפת ולביקו תודעוול ותווטצה םידימלתה . םהשכ יתנוכשה קראפה רבעל ךוניחה תיבמ ודעצ םידימלתה ,םייבויח םידה לביק ימלועה הכילהה םוי ,ךרוצה תעב םירורמת םיפינמ קלחכ ,ךולכל םיפסוא הביבסה תוכיא ביבס הדימלה תעמטהמ תומייקהו , .היווחל ףרטצמו הוולתמ ת"פ רוטיששכ תיתייווח תוליעפב ורשעוהו "תומילאל תונלבוס ספא עובש"ב םידימלתה ןווגמב ורשעוה לש תעפותל םירושקה םיאשונב םיכרעמ תומילא דחאה םיאשונ השולשל וקלוח רועישה יכרעמ .תומילאה - ינשה, הגשמהו ישגר דוביע יללכ תומילא יעוריא םע תכרעמ תודדומתה ישילשהו םינושה היגוס לע תילולימ תומילא - הנשלה לומ חוויד .ונתרבחמ תומילאה תעפות תא עיקוהל המגמב תאזו לתה הברה תובישחב קימעהל ידכ תאזו הזחמה ךרד תונלבוסו תונלבס גשומה ןיב הנחבאל ופשחנ םידימ הרבח חותיפל תונלבוס גשומה לש .האירב היטרקומד תרשפאמה תומילאל תונלבוס ספא עובש" תודוא םכסמ רועיש ךרענ עובשה םויסב " דליה תויוכז םויל הקיזב ה"עשת , ס התיכה תלהנמ וב רשא י מכ .עובשה ךלהמב הרקש ךילהתה לכ תא ה ןונקתה ריצקת תא הקליח ,םויסל .ל"כנמ רזוחל המילהבו הפיכא יגרדמ ללוכה ונייצ הנשה 91 םוסרכ איה תומילא .לארשי תלשממ שאר ,ל"ז ןיבר קחצי לש וחצריהל הנש סי דו תונגל שי .תילארשיה היטרקומדה , עיקוהל , .התוא דדובלו תולוכי היטרקומדב תוקולחמ תויהל ךא .תויטרקומד תוריחבב היהת הערכהה םג יכ םינימאמו ,םולשל די םיטישומ "ןייטשנייא קירא" תליהק ,ונא ונל תעבוקש םיללכה תרגסמב ,לעפנ דימתו ,לועפל ונילע רחאה לש ותעד םע םימיכסמ אל ונא םא דובכ .היטרקומדה יפתה דוסיב דמועה ךרע אוה םדאה תתשומ םדאה דובכ .חרזאהו םדאה תויוכז לש הס ל"ז ןיבר קחצי לש ורכזל סקט תא תווחל וניכז .ןירוח ןב ותויהבו וייח תשודקב ,םדאה ךרעב הרכהה לע .תיתמצוע התייה היווחהשכ םהרבא הוונ ינרות ד"ממ ךוניחה תיבב ,ב"הז םוי םייקתה ךוניחה תיבב ועדומה תא תולעהל תוליעפה תרטמשכ םיאשונל םידמולה לש ת :ומכ הללכ תוליעפה .דועו ,םיינפוא לע החוטב הביכר ,החוטב הכילה ,תוחיטב תורוגח תריגח : םיינויע םירועש תובישחל םירושקה םישגדו םיאשונ ביבס תותיכב םיכרדב הנוכנ תוגהנתה , רבעמב העונתה יקוחל תויצ תמוצב , הייצח רבעמב שומיש לוגרת רמגב .םוריח תעב הריצעו קחרמו הבוגת ןמז לש תועמשמה תנבה , םייחהש איה הרימאהשכ תוירחאב גוהנל םתוא תבייחמה הנמאה לע ומתח םידליה תוליעפה .ונלש םיידיב םידקפומ "ינאה אוה רחאה" :ןמיסב הנשה לש זכרמה אשונה לע ךוניחה דרשמ זירכה הנשה . החיתפה תיירי ובש ,ת"פב תיאלקחה הווחה להנמ ,שידק דיוד 'רד דמעמב דחוימ סקט תועצמאב התייה אשונל ךותב בצותש דלי לכל תישיא הניג תמקהו םידסיימה םתוח ירוחאמ דמועש לאנויצרל ופשחנ םידימלתה רשאכ ידוחייו רטועמ גימצ לש ךרדה ינבא םה תומייקו תוירחא ,הבישח ,תויתריצי לש םיכרעה ימלתה .םיד תוחיטבו תונגומ - ,המדא תדיער ליגרת ולגרת םידימלתה ךוניחה תיב חטשמ םינפתמ םה םהב םיאצויו .חותפ םוקמל .הכלהכ עצובו חלצ ליגרתה