שירון של אריק איינשטיין

November 23, 2014  |  By  | 


תַ נְ שִ  דַ לנ ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א קיִ רָ א 9 ְ  -  תַ נְ שִ  רַ טְ פִ נְ ו רָ אנָ יְ  319 ְ  - 32 .רֶ ְ מֶ בנְ  ."לֶ הֹ אָ ה" ןרְ טַ אֵ  ןַ קְ חַ  הָ יָ ה ויִ בָ א .ביִ בָ א לֵ תְ  לַ דָ גְ ו ,ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א יֵ ל הֵ יְ רַ א םֵ שְ  דַ לנ אה ָ ח הָ יָ ה תריִ ְ צִ  .לֶ זְ רַ  רַ  תַ פיִ דֲ הַ ו ַ בֹ גְ ל הָ ציִ פְ ַ  רַ ֹ ַ ל ץֶ רָ אָ ה ףַ אְ ו "ריִ ָ ַ ה רֵ מַ ה" תַ נְ תִ  רֵ ב דַ חַ א בָ שְ חֶ נ ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א קיִ רָ א .יִ לֵ אְ רְ ִ י ןָ קְ חַ ְ ו יאַ טיִ רְ סַ  ,יאַ נמְ זִ  ,רָ ַ ז הָ יָ ה ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א קיִ רָ א יִ רָ ַ ַ ה ם אה ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א קיִ רָ א" :ךָ  תא רֵ אֵ  רנטוק בָ אי הָ קיִ זַ ה רֵ ַ בְ מ .רֵ תיְ  םיִ בשֲ חַ ה םיִ לֵ אְ רְ ִ ַ ה רֵ תי ."תיִ ִ מֲ אָ ה לֵ אָ רְ ִ י ץֶ רֶ א אה ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א .רֵ תיְ  לדָ ַ ה יִ לֵ אְ רְ ִ ַ ה רָ ַ ַ ה רֶ שֲ אֵ מ תַ נְ שִ  921 ןשאִ ר לס ןטיִ לְ קַ  ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א איִ צה . "הָ נָ בְ ל ריִ " :הָ יָ ה טיִ לְ קַ ַ  םיִ נשאִ רָ ה םיִ ריִ ַ ה דַ חַ א נ( ימע םָ ביִ בְ ס זְ ִ ר רֵ הז יִ רא רֵ בֲ ח םִ  דַ חַ יְ  .םיִ ַ ר םיִ רְ ציְ ו םיִ רָ ַ ז םִ  הָ ֻ ְ  ףֵ ִ ש קיִ רָ א .)רֶ מֶ ש ִ נָ ָ א .םָ מְ צַ ְ  םיִ דְ י כְ פָ ה םיִ מָ יְ ֶ ש םיִ ַ ר םי ָ א ֶ ש םיִ דָ לְ ַ ה יֵ ריִ ש ,תאֵ מ אֹל םִ א ,תרָ ֲ  תֶ א .םיִ דָ לְ י יֵ מְ לַ א טיִ לְ קַ הְ ל הָ ְ רִ הְ ו בַ הָ א ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א קיִ ר ְ צַ  אהֶ ש דֶ לֶ ַ ה לֶ ש גִ מ םיִ דָ לְ ַ ל ןֵ ִ  ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א דאְ מ יִ טְ נֶ גיִ לֶ טְ ניִ א ,ןָ דְ שַ ח תָ צְ ק ,ףיִ רָ ח ,יִ רְ זְ מַ מ .הָ יָ ה מ :םיִ טְ לַ ה םיִ ריִ ַ ה ןיֵ  .תניִ צְ רִ  ויָ לֵ א סֵ חַ יְ תִ הְ ל ֶ ש הָ ביִ בְ ַ הֵ מ ַ ֵ בֶ ש דֶ לֶ י .איִ לְ פַ הְ ל רֵ גב ןדֲ א" ְ בִ  תָ ַ ש"ְ ו ,"םיִ ַ ס םִ  תֶ רֶ בְ " ,"קש תַ נְ שִ  םיִ ְ שִ ַ ה תנְ שִ  ."רַ ק 91 אֵ דיִ ו תֶ טֶ ַ ק ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א רַ צָ י ."םיִ לדְ  מְ " הָ אְ רְ קִ ֶ ש ,םיִ דָ לְ י יֵ ריִ ש ָ ב ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א הָ יָ ה ֵ  לֵ ַ ה לֶ ש ןָ מֱ אֶ נְ ו קיִ תָ ו דַ הֹ אְ  דָ חֻיְ מִ  ַ דָ יְ ו ,עָ ְ שֻ מ טְ רְ ס בֵ בח טְ סגא ףסְ  .ביִ בָ א ל 3112 ..ןְ יֵ טְ שְ נְ יַ א קיִ רָ א לַ  "םיִ קָ רְ  יֵ שאָ רְ  הָ יְ פַ רְ גיִ /הָ בֲ הַ אָ ה ָ תא ז" רֶ פֵ ַ ה אָ צָ י

More from Neve Gan