מצגת כיווני השינוי של משרדי הממשלה

May 23, 2016  |  By  | 


Category: Business

לארשי תלשממ אל רוידה םוחתב שמוחה תינכת היתורטמ תא הגישה . םוחתב תינכתה תוריד תשיכרל עויסה תורוקמ רדעהמ תלבוס הניא םייביצקת , םיינבמ םימ

More from Avtamo Yosef