Copy (2) of שער

November 2, 2014  |  By  | 


"םייתרבח םייח םילהנמ הבכשה ידלי" - ב םיבושחה תודוסיה דחא הרבח ןיב רשקה אוה טרפה ךייש אוה הילא הצובקל . ,םידקוממהו םיפטושה ,דומילה ינכת דצל הבכשה ידלי יוליעפ לא שדוחה ךלהמב ופשחיי ,תוניגהה יכרע לע םיתתשומה םייתרבח םייח תודדועמה תו לוקיש ,רותיווה ,הלועפה ףותיש - "ב קוסענ שדוחה .תוטלחה תלבקו תעד םירגובה תנמא " - ,המיענ ,הבוט םירגוב תרבח תירציל ךרדה תא ונל תוותהל התרטמש תיתבכש הנמא .העיפשמו תדחואמ . יתבכש שגפמב הדימלה תא םכסנ ה םוחתב תיתביבסה הפוקתה לש המוציעב םיאצמנ ונא ,ידומיל - ידימלת 'ה תותיכ – לע הבחרהו הרזח :ימורדהו ןוכיתה ףוחה רושימ רוזא תא םירקוח .יפרגואיג רוזיא תריקחל םינוירטירקו הנשמ ירוזאל ץראה תקולח ,הפמ תאירק תויונמוימ ליבקמבו םילודג םירפסמב תולועפ קזחל םיכישממ ונא ןובשחב תוהמ אשונ תא םידמול ונא ך"נתב .טושפה רבשה – לאומשו ילע תא ונרכהו 'א לאומש רפס תא דומלל ונלחתה – תויומדה .תוישארה ידימלת 'ו תותיכ - םלועה תא רוקחל םיכשממ – חרזמה תפמ ךרד .לארשי ץרא תפמב ליחתנ ושביה לע רוקחנו הפמ תאירק תויונמוימ לע רוזחנ .ולוכ םלועה דעו ןוכיתה .תונושה ת ןובשחב - ליחתנ ליבקמב , םירבש לפכ אשונ דומילו רוסיחו רוביח לע הרזח :םיטושפ םירבש ך"נתב .םיזוחאה אשונ תא דומלל – 'ב לאומש רפס – ונב ןיבל דוד ןיב םיסחיה תכרעמ .םולשבא דרמל הליבומה םולשבא ןיבר קחצי - בצעמ גיהנמ ןייצנ הנשה 91 לארשי תלשממ שאר לש וחצריהל הנש - ותוגיהנמ תונש ךרואל .ןיבר קחצי לע תובר עיפשהש ,בצעמ גיהנמ לש ותומדל לדומ ,ןיבר קחצי ,םלגמ ,תיטילופהו תיאבצה דציכו ,ןיבר לש ותוגיהנמ תא רפסה תיב ידלי ונחבי הז שדוח ךלהמב .לעפ הב הרבחה לעופו ותומד תא ובציעו ומרת הלא םינייפאמ יוניש ללוחמו בצעמ גיהנמכ ו . ןוושחב 'אי ישילש םויב 41//1/4 .ןיבר קחצי לש ורכזל סקט םייקנ טרופס םלואב םייקתי סקטה " העשב "םיסיריאה 03:8 !!!םינמזומ םלוכ

More from mkaminkar

Page 1 / 3