พม่า

July 31, 2013  |  By  | 


ระบบการศึกษาประเทศพม่า กระทรวงศึกษาธิการของพม่า เป็นผู ้รับผิดชอบใน การบริหารการศึกษาของประเทศ ใช้ระบบการศึกษาเป็น

More from napatpae