ADME+Fern

October 4, 2015  |  By  | 


Description of ADME ADMEpropertiesdeterminethedisposition ofadrugonceitentersthebody.These influencethedruglevelsinplasmaand tissuesandthekineticsofitsexposuretothe tissues.Inturn,thisinfluencesthe pharmacokineticsandpharmacodynamics ofthecompound.

More from Brianer