Caesarea

Caesarea

caesarea.com

החברה לפיתוח קיסריה, היא הזרוע המבצעת של קרן רוטשילד קיסריה, ממשיכת דרכו הפילנתרופית של משפחת רוטשילד, דרך בה החל הנדיב הידוע. בשנות ה-60 של המאה ה-20 הופקדה החברה על מימוש חזונו של הברון אדמונד בנימין דה רוטשילד להפוך את קיסריה לפנינה התיישבותית ולמרכז תיירות, בילוי ונופש מהיפים בארץ וזאת ע"י השקעה בפיתוח, השבחת קרקעות הקרן למטרות מגורים, תעשייה ותיירות. חלק ניכר מהרווחים הכספיים עוברים לקרן רוטשילד קיסריה אשר מטרתה פיתוח קיסריה כקהילה ייחודית בישראל והעברת תרומות לגופים ומוסדות המקדמים את החינוך וההשכלה הגבוהה בישראל

Publications