Dokumen Standard Matematik Tahun 1

June 30, 2014  |  By  | 


DOKUMEN STANDARD KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MATEMATIK TAHUN 1 MODUL TERAS ASAS BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Cet Perpustakan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Matematik Tahun satu ISBN 978-967-5094-99-6 1. Mathematics-Study and teaching (Primary) 1. Malaysia Kementerian Pelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum. 372.7043 akan Pertama 2011 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. Dicetak Oleh: CETAKRAPI Sdn Bhd. No.22, Jalan Sri Ehsan Satu Taman Siri Ehsan, Kepong 52100 Kuala Lumpur. Tel : 03-6273 6391 Faks : 03-6273 6392 Email : crsb@streamyx.com

More from asyrihan