ניסיון

May 4, 2015  |  By  | 


.תארוק איהו תלדגמ תיכוכז אתבסל איבמ יתמ לש דודה רוא יתמ םשב הדלי לע רפוסמ "יתמ לש םיזופתה תכפהמ" רפסב םידומילב התשקתהש . ושקיבו יתמ לש ה

More from ofakim