מנהיגים ומנהיגות 3

July 27, 2013  |  By  | 


יתרחבש גיהנמה ךרעו בתכ : ןמדלוג היליא גיהנמה םש - הדוהי ןב רזעילא ךיראת - 7.1.1858 - 16.12.1922 ונוזח - רמולכ תירבעה הפשה תא תויחהל

More from mariana