Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

מידעון נובמבר2014

ayal


Published on December 1, 2014

יתרבחה תווצה הכרבו םולש םירקי םירוה החלצה םהל לחאנ .םישדח םידימלת תלבקב הנשה תא ונלחתה םיבלתשמו םינושאר םידעצ םישוע םה רבכו םימוחתה לכב .רפסה תיבב יתרבחה יווהב בטיה ירשת שדוחב – םירופכה םוי תא ,םירישב הנשה שאר תא ונייצ .הכוסב תוליעפב תוכוסב השדח הלחתהו החילס לע תוליעפב הייקנ הביבסל שגדב הביבסה תוכיא אשונב ונלחתה הנשה תא - . רפסה תיב תאו ונתביבס תא וניקינ ןוושח שדוחב - ותרכזא ןויצ םויב ןמטיח יזוע תנש תא ונמכיס .תירישעה ב 0155 ןוושח 'אי – שגרמ סקטב ןיוצ ןיבר קחציל ןורכיזה םוי .תותכב הדימלבו תצעומ : הקורי הצעומכ תלעופו הרחבנ םידימלתה תצעומ םייתרבח םיאשונב הנדו עובשל תחא תשגפנ םידימלתה קלחל ונאצי .חטשב םמושייל תלעופו הביבסה תוכיאבו ס"היבל הכומסה הליהקב תונשי תוללוס ףוסיאל םיחפ / םיבתכמ .םידלי ןגו רפס יתבב , םינכשה םיניינבב םינטקה רוזחמה יחפב תוללוס ףוסאל תיבב םירוהה לכמ שקבנ ןכ ומכ ,רפסה תיבל םאיבהלו יתיב שומישל וניכה םידימלתהש .תויחפו םינטק םיקובקב איבהל לכ ןכל הליהקל ונתמורת קוזיח , הליהקל הניתנ ןמיסב הנשה .הליהקב תוליעפל הדי לע ןנכותתש תוליעפל אצת התכ תישיא םיריכמ םתאש םיפוג /תונויער םכל שי םא חמשנ היב ידימלת ולכוי םהב רפסה תיב תברקב “ . םורתל ס ב 2155 – .הניתנ אשונב תוליעפ רפסה תיבב הכרענ ולסכ 'א ב 59155 - .חוטב טנרטניאו ב"הז אשונב הרטשמה םע הליהק םוי םירפוס שגפמ ,לוחמ ,תוגצה תרדסב ליחתנ ה"עב תבט , ראונימ .בורקב םכילא וחלשי םירושיאו םיטרפ תוברת לס תרגסמב תונויערל חמשנ הביבסה תוכיא אשונ תא שיגדמ ונרפס תיב תואירב עובש תנכהל םיכרענ ונא ןכ ומכ הלועפ ףותישלו םכמ םתא םא . תונויערל חמשנ, ה"עב האבה תיצחמב ךרעיש ,האצרהל אובל םילוכיש תואירבב םיקסועש הלאכ םיריכמ יאשונב תוליעפ ,תיאנוזת :ןוגכ, תובדנתהב רפסה תיבב תוליעפ /יאקיטפוא ,הכילה םויל המורת ,הגוי ,הבמוז ןוגכ םינוש טרופס . שארמ הדות .דועו טסירטמוטפוא תונווגמו תורישע תויתרבח תויוליעפב האלמ אהת הנשהש הווקנ .החמשו תחנ הוורנו הכרבבו הדותב תנעו הניבס — תויתרבח תוזכר היב תלהנמ רבד “ ס — יל ידע - בא הכרבו םולש ליא ס"יב ידידילו םירוהל םידימלתל םיכילהת רפסמ ס''היבבו התרגשב תמדקתמ םידומילה תנש : םידיגו רוע םימרוק : ןילופל םייחה עסמל םידימלת תחלשמ הנורחאל . ןילופל םידימלת תחלשמ הנשה חולשל םיפאוש ונא תאיצי תא לוקשל השקבב םייטנבלרה םידימלתה ירוה לא ונינפ .ס''היבב תרוסמל ךפהש , הזה בושחה עסמל םהידלי .ןילופל איצונש תישישה תחלשמה וז היהת : קורי ס''היב ךיראתב 1.22 – הביבסה תוכיאל דרשמב הניחב ס''היב רבע ס''יב" : ראותה תלבקל םיטרדנטסב דמע םא קדבנ הב - ."קורי תוכיא לע רומשל ץמאמב ד''עשת תנשב לחה ולוכ ס''היב תועוצקמ בורב הז אשונ םידמול םידימלתה .תומייקהו הביבסה ס''היב רתאב . תותיכב יתנש אשונכ ףאו ס''היבב דומילה לבקנ םיבורקה םימיב .אשונל םיעגונה תולעפהו םינכת םיסנכומ .קורי רפס תיבכ וניתכמסה יבגל הבושת תוללוס וחלש אנא : ץמאמל וניפתוש תויהל םינמזומ םכנה םיקובקבו תויחפ ,תונשי דבלב םינטק גאדנ ונאו ס''היבל .רוזחימהו ףוסיאה תומוקמל םחלושל ןוזמל תוימעפ בר תואספוק שוכרל םירוהה םכל הצילממ ינא .ןוליינ תויקשב םוקמב םיכירכה תא חולשל ןהבו תוינגרוא הממחו הניג : ולתשייש םיבר םיליתשו םיערז , תועקפ ישכ ונלביקו ונשכר . הבורקה הפוקתב הניגבו הממחב וערזייו : ליא יפאמ לעפמ תלעופה "ליא הפאמ" ונלש הייפאה תנדס יכ םכריכזהל ינוצרב םיעוריאל רכוס קצב יופיצב תויגיגח תוגוע הפוא , ישימח ימיב תוגועה , לחרו הנבל לצא תוגוע ןימזהל ןתינ .םידחוימ . םולשתב :בושח רסמ .םירוהה תפיסאל עיגהש טעומה םירוהה רפסממ יתבזכאתה םיכילהת םדקל ידכ ס"היב תווצל בושח דואמ םירוהה םע רשקה חוכ םניה םירוהה .ולוכ ס"היבלו התיכל , דימלתל םיעגונה םיעיגמ םכניאו הדימב . םיבר םיכילהת םדקל ונל עייסל יושעש , ס"היבבו התיכב שחרתמה לע עדימ םילבקמ םכניא םישגפמל וניתורטמ , וניתופיאש , וניישק, וניכרצ לע םידמול םכניא םייושעש הלועפ יפותיש ורצוויי אל הז עדי אלל . וניגשיהו . םידימלתלו ס"היבל םורתל שחרתמב תוברועמ רתוי תולגל םירוהה םכל תארוק ינא . ומודיקל ונמע סייגתהלו ס"היבב הכרבב יל ידע - בא היב תלהנמ “ ס ד"סב ץראה תעידיו ח"לש םיקורי ונלוכ - לאוי הפי תבלתשמ ח"לשב תיכוניחה תינכותה ס"יב" תרדגהב הדשב תוליעפה םע ."קורי תומייקל שגד ןתינ םימ"שיה תרגסמב ןגועל םינכתה תמאתה ךות ,הביבסו דומילה תונדסב יזכרמה – ףונ לולכמ תומרה תמאתהב ונידימלת .םדא הרימשב תובישחה תא הגרדהב םימינפמו םיניבמ ,תונושה .רתוי תיתוכיאו רתוי הייקנ הביבס לע הנגהו וז הנשב - תטלבהב םיצ"שמל תונמדזה הנשי ה"עשת .ח"לשה תויוליעפל תומתריהבו תישיאה אמגודה תואיציב הפי םיצ"שמה םיבלתשמ ,יעובשה שגפמה דבלמ הצוחה – םגו ל"קקה לש תוקוריה תויוליעפב ,הדש ימיב .ס"היב רצחב תויוליעפב לולכמ לע היפונו ץראה תרכהל תנווכמ ח"לשה תרגסמ תדחוימ בל תמושתבו ,םינוש דומיל יאשונ פ"ע הידבר :הביבסה תוכיאל ח"לשה לש דומילה סיסב – לולכמב עגונ ,םדא ףונ לולכמ שארב םדאה לש ומוקמ תאו ,םהיניב הקולח ךות ףונה םוצמצלו םיקזנ ןוקיתל ,ףונה לש ורומישל יארחאכ הדימריפה .ףונב העיגפב ילאמיסקמ הדש תויונמוימ םע תורכיהבו הדשב תויוסנתהב תקסוע :הדשל םימאתומה םיבצמ טווינה תויונמוימ – הפמה םע תורכיה ,חטשב תואצמתה טווינו חותפ בחרמב טווינ ,חטשל התמאתהו תיפרגופוטה .ינוריע בחרמב הדש ינקתמ תיינבל תודאנסו םילבח םע תוסנתה :תואנחמ .הדש ילושיבו הרודמל ןובאט תיינבב תוסנתה , םילהואו .)הדש יאנתב םיימוי תב החיגל םיצ"שמה ואציי ,הנשה( ?הנשה לייטל ונקפסה ןכיהו הביבסה תוכיא תרגסמב – רפוע רעיבו דורפ לחנ רוזאב הקיתעה וכעב ,למרכב – תורצוא( םינושה םירתאל הסינכב הלא םימיבו )םירלפמטה תרהנמו םיריבא תומלוא ,המוחב רוקיב ,ןותעגה ךרואל הכילה .תבכרב העיסנב הירהנל שממ תא םידימלתה םיריכמ ךכב .ףוחה תלייטבו םימה לדגמב .םישולשה תונשב התמקהמ הירהנ לש הרופיס הפוקתב םילשוריל ואצי הנינפו הירורב ,ימת ,שוש תותיכ לייטל תדחוימ היווח התייה יפרוח ריווא גזמבו תוחיתמ תיוור .םשגב תואלחנ תנוכש לש היתב ןיבו הדוהי הנחמ קושב .הרקיה ונצראב לייטנו ךישמנ