03 ocak

February 3, 2015  |  By  | 


Şanlıurfa Çağdaş Çankaya Mah. Resul - lah Cami Çaprazında Üç Cephesi Açık, Hastane, Banka ve Çevre Yoluna Yakın İki Katlı Olan 60m 2 Üst Bölümü ve 270m 2 Depo Olmak Üzere 330m 2 İşyeri Satılıktır. İşyeri İlaç Deposu, Büro, Matbaa, Toptan Dağıtım İşyeri, Araç Yıkama, Halı Yıkama, Toptan Gıda Dağıtımı, Market Gibi İşlerde Kullanılabilir Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 03 Şubat 2015 Salı 2 Urfanatik Siyaset İbrahim AYHAN “Kadınlara dönük erkek şiddetinin önlenememesinin başlıca nedenleri nelerdir?” Ekinci, “Sizlerin dertleriyle dertlenmek bizim asli vazifemizdir” -Haber Merkezi- HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ay - han, her gün ortalama bir kadın ya kocası, ya erkek arkadaşı ya da boşanan eşi tara - fından öldürülmekte olduğunu ve maalesef yaşanmakta olan bu kadın katliamlarına toplum da sıradan bir olay duyarsızlığıyla yaklaşmakta olduğunu belirterek Kadınla - ra dönük erkek şiddetinin önlenememesinin başlıca nedenlerini ve Bu nedenleri ortadan kaldırma adına bakanlık olarak ne gibi poli - tikalar oluşturmayı düşündüklerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’a soru önergesi yönelterek sordu. HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Baka - nı Ayşenur İslam’a yönelttiği önerge şöyle; “Ülkemizde neredeyse her gün aile içi şiddet olayı televizyon haberlerinde ve gazetelerin 3.sayfalarında haber konusu yapılmaktadır. Bu aile içi şiddetin en büyük mağdurları ise kadınlar olmaktadır. Her gün ortalama bir kadın ya kocası, ya erkek, arkadaşı,yâda bo - şanan eşi tarafından öldürülmektedir. Ma - alesef yaşanmakta olan bu kadın katliam - larına toplum da sıradan bir olay duyarsız - lığıyla yaklaşmaktadır. Adeta kanıksanmış bir ruh hali topluma empoze edilmektedir. Duyarlı birkaç sivil toplum örgütü dışında yaşanan kadın katliamlarına tepki gösteril - memektedir. Sosyal devlet ilkesi gereği en başta devletin bu katliamlara dur diyecek etkili, caydırıcı yaptırımları devreye sok - ması gerekmektedir. Kimi kısmi çabalar devreye sokulmuş olsa da kadın ölümlerinin devam etmesi bu çabaların yetersizliğini göstermektedir. Bu bağlamda; 1- Aile içi şiddetin belli başlı nedenleri nelerdir? 2- 2014 yılında aile içi şiddete kurban gi - den kadın sayısı kaçtır? 3- Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara bakanlık olarak ne gibi yardımlarda bulun - maktasınız? 4- Bakanlığınızın bünyesinde kaç sığın - ma evi bulunmaktadır? 5- Sığınma evi bulunmayan il var mıdır? Varsa bunlar hangi illerdir? Şayet sığınma evi bulunmayan il yâda iller var ise bu illere de sığınma evi yapma bakanlığınızın günde - minde midir? 6-Bakanlığınıza bağlı sığınma evlerinde kaç kadın kalmaktadır? Bunların kaçı ço - cuklarıyla birlikte kalmak zorundadır? 7- Sığınma evlerinde ne gibi sosyal dona - tılar mevcuttur? 8- 2014 yılında kaç kadın, erkek şid - detinden kaynaklı bakanlığınızın ilgili ku - rumlarına ve polis merkezlerine başvuruda bulunmuştur? Bunların kaçının talebi kar - şılana bilinmiştir? 9- Erkek şiddetine maruz kalan kadınla - rın kaçı polisin koruması altındadır? Polisin koruması altında olduğu halde 2014’ te öl - dürülen kadın sayısı kaçtır? 10- Kadınlara dönük erkek şiddetinin önlenememesinin başlıca nedenleri neler - dir? Bu nedenleri ortadan kaldırma adına bakanlık olarak ne gibi politikalar oluştur - mayı düşünmektesiniz? 11- Avrupa ülkelerinde kadın katliam - ları ile Türkiye’de yaşanan kadın katliam - ları kıyasladığımızda durumumuz nedir? Avrupa’da en fazla kadın katliamlarının ya - şandığı ülke hangisidir?” -Haber merkezi- Eyyübiye Belediyesi ile Ey - yübiye İlçe Başkanlığının ortak - laşa olarak düzenlemiş olduğu “Muhtarlarımızla İstişare Edi - yoruz” programının bu haftaki durağı Eyyübiye ilçesine bağlı Bakışlar Mahallesi oldu. Bölge - deki birçok mahalle muhtarının katıldığı istişare toplantısı adeta miting havasında geçti. Kırsal kesime verdiği önemi her platformda dile getiren Ey - yübiye Belediye Başkanı Meh - met Ekinci, adeta miting hava - sında geçen bir toplantıya daha imza attı. Eyyübiye Belediyesi ve İlçe Başkanlığının birlikte organize ettiği ve Bakışlar Mahallesinde yapılan “Muhtarlarımızla İsti - şare Ediyoruz” toplantısına ka - tılan bölge muhtarları, Eyyübiye Belediyesinin kırsalda yaptığı çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye te - şekkür ettiler. Sorun, talep ve isteklerin de konuşulduğu istişare toplantı - sında Başkan Ekinci’yle görüşüp sohbet eden bölge muhtarları, yapılacak olan çalışmalarla ilgili kir alışverişinde de bulundular. Bakışlar Mahallesinde düzenle - nen ve birçok mahalle muhtarı ile vatandaşların katıldığı isti - şare toplantısına ev sahipliği ya - pan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Demirbaş, Ak Belediyeler ile Ak Teşkilatların birlikteliklerinin güzel bir örne - ğini de sergilemiş oldular. Bakışlar Mahallesinde ya - pılan ve ev sahipliğini Ahmet Çiftçi’nin yaptığı toplantıya, Ey - yübiye Belediye Başkanı Meh - met Ekinci ile İlçe Başkanı İs - mail Demirbaş’ın yanı sıra AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Seydi Eyüpoğlu, Abdülkerim Gök, Halil Özcan, Şanlıurfa Bü - yükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet İnan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanvekili Cuma Ağaç, Ey - yübiye Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda muhtar ve vatan - daşlar katıldı. Bakışlar Mahallesinde dü - zenlenen toplantıda bölge muh - tarlarının birçoğunu aynı karede gören Başkan Ekinci, Eyyübiye Belediyesi tarafından bugüne kadar kırsala yapılan hizmetleri saymaya başlayınca, konuşması sık sık alkışlarla kesildi. Sayfa - lar dolusu hizmetleri okumaya başlayan Başkan Ekinci, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafın - dan yapılan çalışmalar ve hiz - metler çok olunca konuşmasını yarıda kesmek zorunda kaldı. Özetle muhtarlara, kırsalda yapılan ve en çok talep edilen köy içi yol çalışmaları ve parke döşeme işlemleri ile bitirilen ve yapımı devam eden taziye ev - leri hakkında bilgi veren Eyyü - biye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Büyükşehir Belediyesiy - le yapılan koordineli çalışmaya da değindi. Stabilize yol ve ana hatlarda yapılması planlanan çalışmaları da muhtarlara ak - taran Başkan Ekinci, “Sizlerin dertleriyle dertlenmek bizim asli vazifemizdir” dedi. Başkan Ekinci, ‘’Geçtiğimiz süre zarfında bir şeyler yap - maya çalıştık. Bizler bu yola çı - karken tek hedemiz vardı, tek amacımız vardı. O da sizlere hizmetkârlık yapmaktı. Başka hiçbir derdimiz yoktu. Nasıl ki liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizin der - dinizle dertleniyorsa, sizin der - diniz gibi bütün ümmetin dertle - riyle dertleniyorsa, nasıl başba - kanımız, hocamız Sayın Ahmet Davutoğlu derdinizle dertleni - yor, sadece etraftakilerle değil, dünyadaki bütün Müslümanlar - la ilgili, İnsanlıkla ilgili düşün - celeri var ve bununla ilgili rol alıyorsa, bizler de burada gerek şehir merkezi olsun, kırsal olsun görev alanımızda olan her şeyle ilgilenmeye devam ediyoruz. Bizim görev alanımızda olma - yan konularla ilgili de ilgili yet - kililere iletme noktasında köprü görevini göreceğiz. Şimdiye ka - dar büyükşehir belediyemizle beraber güzel bir çalışma orta - mız oldu, uyumlu bir çalışmamız oldu. Milletvekillerimizle bera - ber, teşkilatımızla beraber güzel çalışmalara imza attık. Çünkü bizler biliyoruz ki top - lu atan yürekleri, top bile sindi - remez. Bizlerin yürekleri toplu atmalıdır. Çok şükür bugün de bunun bir örneğini sergiliyoruz. Beledi - yemiz kurulduktan hemen sonra teşkilatlarımızı yaptık, atamala - rımızı yaptık. Hemen sonrasın - da da eksik olan yerlerle ilgili teknik kadromuzu oluşturduk. Araç ekipmanla ilgili eksiklikler konusunda gerek hizmet alımı, gerek başka şekillerde de tak - vimlerimizi yaptık. Atalarımızın bir sözü var ‘’Göç yolda dizilir’’ diye yola çıkarak hem güzel bir hizmet anlayışına sahip olmaya çalıştık hem de şimdiye kadar ertelenmiş olan ilçe, şimdiye kadar ertelenmiş olan hizmet - leri de bir şekilde artık ertele - memek adına çalışmalarımıza hız verdik. Olabildiğince bun - larla ilgilenebilmek adına tüm gücümüzle sizlerin yanındayız. Ekiplerimizle, teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle beraber hep içinizde olduk. Bizler baş - ta da dediğimiz gibi; sizler için hizmetkârlığa talibiz.’’ Şeklinde konuştu. Bölge muhtarlarıyla yapılan istişare toplantısında muhtarla - ra seslenen Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş, Ak Parti Şanlıurfa İl Başkan Vekili Cuma Ağaç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet İnan ile Milletvekilleri Abdul - kerim Gök, Halil Özcan ve Seydi Eyyüpoğlu gerek belediyelerin gerekse de Ak Parti hükümeti - nin bugüne kadar yaptığı hiz - metler ve bundan sonraki pro - jeler hakkında muhtarlara ve vatandaşlara bilgi verdiler. Yaklaşık 3 saat süren istişare toplantısı sonrası Ak Parti Şan - lıurfa milletvekilleri Abdulke - rim Gök, Halil Özcan, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve va - tandaşlar, Eyyübiye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafın - dan, şehir merkezi ve kırsalda, vatandaşlara yönelik yapılan sağlık taramasına katıldılar. Eyyübiye Belediyesi Sağlık iş - leri görevlileri tarafından tan - siyonları ölçülen milletvekilleri ve başkanlar, Eyyübiye Beledi - yesinin başlattığı bu uygulama - nın diğer belediyelere de örnek olması temennisinde bulunarak, vatandaşlara yönelik yapılan bu uygulamadan dolayı Eyyübiye Belediyesine teşekkür ettiler.

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10