25-11-14

November 25, 2014  |  By  | 


Sesini Duyur ŞANLIURFA ! Siyasetin Nabzı URFANATİK’de Atıyor www.urfanatik.com 25 Kasım 2014 Salı 2 Urfanatik Siyaset Çiftçi: Öğretmenler, geleceğin toplumunu hazırlıyor Yılmaz Güney’in kardeşi, baba toprağını inceledi Coşkun: 24 Kasım, meşrulaşmamıştır -Haber Merkezi- 1. Sayfanın devamı.. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine gelen sinema sanatçısı ve yönetmen Yılmaz Güney’in kız kardeşi Güzide Pütün, Güney’in doğduğu Desman köyüne gi - derek sanatçının doğduğu, daha sonra kan davası yüzünden babası Hamit Pütün’ün göç ettiği köyde incelemeler - de bulundu. Yılmaz Güney’in doğduğu köye gi - den Başkan Vekili Yeyin ile Yılmaz Güney’in kız kardeşi Pütün, sanat - çının yakın akrabalarıyla görüştü. Yılmaz Güney’in kız kardeşinin baba toprağını görmek istemesi üzerine kendisine eşlik ettiğini belirten başkan vekili Nezahat Yeyin yaptığı açıklama - da, “Bizi misarperverlikle karşılayan köy halkına teşekkürlerimi belirtmek istiyorum, Başkanımız Sayın Resul Yılmaz’ın selamlarını getirdim ken - dilerine. Misarimiz, değerli sinema sanatçımızın kız kardeşi Güzide ha - nımın baba toprağına gelmesi bizi son derece memnun etmiştir. Doğdukları toprakları görmek istedi, bizde Güzide hanıma eşlik ederek buraları ziyarete geldik” dedi. Sanatçı Yılmaz Güney’in kız kardeşi Güzide Pütün Sayıl ise yaptığı açıkla - mada “Siverek belediyesi ekibine bana gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi ba - bamın doğduğu topraklardan olmak - tan çok mutluyum, Yılmaz Güney’in yaşadığı topraklarındayım. Uzun za - mandır bu ziyareti gerçekleştirmek is - tiyordum ama çok şükür şimdi bu ziya - reti gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Bir nevi abim Yılmaz Güney’in yarıda bıraktığı ziyareti gerçekleştirdim, çün - kü abim buraları çok ziyaret etmek istiyordu. Çok mutluyum, çok gurur - luyum. Bizi ilgi ile karşılayan başta aile büyüklerimize teşekkür ediyorum ve bu arada geldiğimden bu yana beni yalnız bırakmayan başkan vekilimiz Nezahat hanıma çok teşekkür ediyo - rum” ifadelerini kullandı. Yılmaz Güney’in yakın akrabaları olan Desman köylüleri sanatçı Yılmaz Güney’in Fransa’da bulunan mezarı - nın Türkiye’ye getirilmesi için çalış - maların başlatılmasını istemesi üzeri - ne AK Parti ilçe Başkanı İlhan Çelik, Hükümetin ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın bu yöndeki çalışmalarını hatırlatarak, bu konudaki çalışmaların devam ede - ceğini söyledi. Siverek Belediye Başkan Vekili Ne - zahat Yeyin, daha sonra Siverek dev - let hastanesinde yeni doğum yapan kadınları ve bebeklerini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yeyin, Belediye Başkan yardımcısı Hacı Ahmet Öncül ve diğer belediye personelleriyle önce 200 yataklı devlet hastanesi Baştabip yardımcısı Doktor Gülay Ülkü Özkantar’ı makamında zi - yaret ederek bu gün hastanede doğum yapan 11 kadını doğum servisinde zi - yaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunarak annelere birer demet çiçek armağan etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Karaköprü Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, okulları ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. -Haber Merkezi- 1. Sayfanın devamı.. Karaköprü Belediye Başkanı Çiftçi, 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla, ilçede bulunan okulları ziyaret ederek öğretmenler gününü kutlayarak, öğrencilere kitap dağıt - tı. Çiftçi, ilk olarak Şerif Özden Ba - şarı Ortaokulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde oyun oynayan öğren - cilerle sohbet eden Başkan Çiftçi, öğrencilere Yunus Çoban’ın hazırla - dığı rehberlik konularının yer aldığı “‘Ben Öğrenciyim” adlı kitabı hedi - ye etti. Daha sonra okul müdürü ile birlikte sınıarı gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Sınıfta öğrencilerle sohbet eden Başkan Çiftçi, zamanı iyi kullanmaları yö - nünde öğrencilere tavsiyelerde bu - lundu. Başkan Çiftçi daha sonra Mete Has İlkokulunu ziyaret etti. Öğren - ciler tarafından sevgi gösterileri ile karşılanan Başkan Çiftçi’ye öğren - ciler yoğun ilgi gösterdi. Burada öğrencilere kitap dağıtan Başkan Çiftçi, öğrencilere kitap okumayı önerdi. “TOPLUM, ÖĞRETMENLERİN ELİYLE ŞEKİLLENİYOR” 24 Kasım Öğretmenler günü do - layısıyla bir açıklama yapan Kara - köprü Belediye Başkanı Av. Nihat Çiftçi, Öğretmenlerin kıymetini değerini bir günle sınırlandırmanın doğru olmadığını belirterek; “Haya - ta anlam kazandıran, mana kazan - dıran, çocuklarımızı toplum ve ülke geleceği anlamında hazırlayan kişi - ler öğretmenlerdir. Dolayısıyla biz - de bugün bu vesileyle tüm okulları - mızı geziyoruz. Öğretmenlerimizle ve çocuklarımıza sohbet ediyoruz. Ben Öğretmenlerimizin öğretmen - ler günü tebrik ediyorum, onları kutluyorum. Ama inanın bu mesa - jı verirken de boynumuz bükük bir şekilde veriyoruz. Öğretmenlerimiz her zaman ilgi görmesi gerekiyor. Her zaman şartlarının iyileştirilme - si gerekiyor. Çünkü bu toplumun geleceği onların eliyle şekilleniyor. Ben Öğretmenlerimizin günlerini tekrardan kutluyorum. Saygıları - mı sunuyor ellerinden öpüyorum” dedi. -Haber Merkezi- Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, öğret - menler gününün kışla düzeniyle kutlanmaya devam ettiği için meşru olmadığını öne sürdü. 24 Kasım öğretmenler günü do - layısıyla açıklama yapan Eğitim- Bir-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, 12 Eylül darbesin - den sonra ihdas edilen ve 1981’de kutlanmasına karar verilen Öğret - menler Gününün, 12 Eylül 1983 ta - rihinde Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nin yayınlanmasından sonra kışla düzeni anlayışıyla her yıl kutlanmaya devam ettiğini iddia etti. Öğretmenler gününün, darbe - cilerin ruhunu yansıttığını, izlerini taşıdığını belirten Coşkun, “törenle - ri ve ritüelleriyle sorgulanmaksızın her yıl tekrarlanan Öğretmenler Günü, millet iradesini hiçe sayan - ların himmetiyle “öğretmenlere de bir gün olsun” denilerek ihdas edil - diği günden beri kabul sorunu yaşa - maktadır. Darbecilerin yeri millet vicdanında nasıl meşrulaşmadıysa, 24 Kasım da aynı şekilde meşrula - şamamıştır” dedi. 24 Kasım’ın öğretmen dayanış - masını koparmayı hedeediğini söy - leyen Coşkun, “Öğretmenleri kendi mesleki geleneklerinden ve dünya öğretmen dayanışmasından kopar - mayı hedeeyen 24 Kasım, aynı zamanda 100’ü aşkın ülkenin aynı tarihte kutlamasından soyutlanma - nın da tarihidir. Milletin tercihle - rine pranga vuran antidemokratik müdahalelerin zirve noktası olan darbe sonrası; suç işleyenlerin yap - mak istedikleri mühendisliğe öğret - menleri de ortak etmek için tahsis ettikleri bugün, aynı zamanda mil - letin bin yıllık geçmişini bir ka - lemde silip atmayı sevimli kılmaya çalışan yaklaşımları da bünyesinde barındırmaktadır. 12 Eylül darbesi sonrası olduğu gibi 28 Şubat’ta da geniş salonlara yoklama yapılarak alınan öğret - menlere antidemokratik diskur çe - kilmiş, kutlanmaya başladığı gün - den bu yana içi doldurulamayan, ya - sak savmak kabilinden törenler ve beylik konuşmalarla Öğretmenler Günü geçiştirilmiştir. Öğretmenlere pratikte herhangi bir katkı suna - mayan, çocuk masumiyetinin suni teneffüsüyle bugüne kadar gelen 24 Kasım, ideolojik devletin bir ritüeli olmaktan öteye geçemeyen bir ‘be - lirli’ gündür” ifadelerini kullandı. Coşkun, açıklamasının devamın - da şöyle konuştu: “Öğretmenlerin günü kutlanacaksa, bu, militarist biçimde öğretmeni belli saatte, belli yerde bulunmaya zorlayarak değil, öğretmeni bir makama götürüp ‘gü - nümü kutla’ yaklaşımı yerine, bü - tün devlet erkânının da hocası olan öğretmenlerin kendi mekânlarında ziyaret edildiği ve önemsendiği bir nezaket çerçevesinde olmalıdır. Eği - tim yöneticilerini ve öğretmenleri heyetler halinde protokolü oluştu - ran zevatın ayağına götürerek; ko - medi programlarındaki skeçlere seza uygulamalara imza atılma dö - nemi kapanmalıdır. Yıllardır devam edegelen şablonların yönetmelikler - le devam ettirilmesi de, 24 Kasım’da sorgulanmalıdır. Öğretmenlerin gönülden işti - rak edecekleri, kökü derinlerde bir Öğretmenler Günü özlemiyle; tüm öğretmenlerimizin emeklerinin de - ğerinin anlaşıldığı, mesleğin itibarı - nın ön plana çıktığı ve Öğretmenler Günü’nün sivilleştiği günlerde bu - luşmayı diliyoruz.”

More from Burcu Iqret

Page 1 / 10