יציאת מצרים שלי-כתה ג-3

January 14, 2014  |  By  | 


 ינא ממ תאצל בוט רתויש שיגרמ ינא לבא םיירצ ח ?ןענכ ץראב לכואו םימ היהי אלש ששו לוכי ?תורחא תוצראמ םירז םישנא ויהיש תויהל