הכנת ספרון

June 17, 2014  |  By  | 


ןגה ידלי , ןגב ויה , הפקו הת סוכ ותש , םיקתממ הברה ולכא . ףועו סוקסוקל םיבער דואמ ויה לבא . חבטמל וסנכנ םה , םוקמ לוכב ושפח

More from Moran Abutbul