קישור לאתר כינויי שייכות 2

October 5, 2015  |  By  | 


רכזב םצע תומש לש תורובח תוכייש תויטה תייטהל תוסחייתמ םיברב תורובח תוכייש תויטה .םיברב םצעה תומש :אמגודל ונחלושה ילש ת - ונחלוש י ַ ת

More from F95AE5BC5A8