מתכונים א1 ספר שני

May 20, 2015  |  By  | 


סלו תחפשמ לש אירבה ןוכתמה לצבו תוירטפ תדיטשפ :םירמוחה  2 ןוינפמש תוירטפ לש תואספוק  4 )לוגסו ןבל( םילצב  3 םיציב  3 ןבל חמק תופכ

More from rika hakimi