מידעון 3

November 22, 2014  |  By  | 


ד התיכב םג תיתרבח תוברועמ - 2 " יתועמשמ רגובמ "רוד תכנחמ הליהקב - !'א התכל עיגה 'א התכ ידימלת 3 רועיש ווח .םימבו היגרנאב ןוכסיחה תובישח לע מ דעלא לש אמא שיניב הליה התכ א 3 תיכל העיגה ה הריבסהו ושח המכ םידליל ב תורבוחב ודבע םידליה .למשחבו םימב ךוסחל .רועישהמ דואמ ונהנו א התיכל תומיאתמה הרבסה התכה תכנחמ תרשעהל ךיראת המע עובקל ןמזומ ךכב הצורה הרוה לכש הרמא .םידימלתה הדלקהב תועט לע םילצנתמ : לא םע תילאוטריוה הסיטה רועיש תא - אמא ,ילט וריבעה לע ןור לש לש אמא ,ילטנו ,רזע ןב - .תועטב בתכנש יפכ אלו ןומרח איג