1BZ_מצגת_סיפור_יציאת_מצרים

April 29, 2013  |  By  | 


םירצמב עשר ךלמ היה תובר םינש ינפל , ומש הערפ . דאמ השק הדובעב לארשי ינב תא דיבעה הערפ . הערפ לארשי ינבל דלויש רכז ןב לכ רואיל ךילשהל הויצ

More from nettiemoshe