ספר דיגיטלי

May 10, 2015  |  By  | 


המדקה הרדגה : ורקש םייתימא םיעורא חיצנהלו דעתל דעונש םוליצ , לשמל : םיעורא םייתושדח תונואת ומכ , םיעוגיפ , וכו תונגפה ,' לשו תויתרבח תולו

More from Idit Kinar