Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

4.1 Flipsnack

Tsvetan


Published on November 30, 2014

непарични вноски с парична стойност (напр. 10 компютри) 1 000 000 $ I. Капитал 1. Същност на КАПИТАЛЪТ – голяма сума пари А) Тюрго – капиталът е имуществото на едно домакинство за Осъществяване Стопанска Дейност (ОСД) . Б) Адам Смит - капиталът е имуществото на едно домакинство за Осъществяване Стопанска Дейност с цел получаване на печалба . В) Счетоводство – капиталът изразява източниците на средства за ОСД и се посочва в пасивите на балансът на едно предприятие, като трябва да се представи информация за него в края на всяка отчетнагодина на 31 декември . 2. Видове капитал А) Според формата на проявление  в парична форма  в непарична ( вещна ) форма Б) Според ролята на капитала в ОСД  основен – има основополагаща роля за ОСД. Обикновено се материализира в Дълготрайни активи (ДА) на Бизнес Предприятието (БП ) – земя, сгради, машини.  оборотен – има висока степен на мобилност (обръщаемост). Обикновено се материализира в Краткотрайни Активи (КА) на бизнес предприятието – суровини, материали, енергия, горива. 3. Видове капитал според собствеността им А) Собствен Капитал :  основен капитал - има основополагаща роля за ОСД. Обикновено се материализира в дълготрайни активи на бизнес предприятието – земя, сгради, машини. Той има публичен характер и може да се допълва от нови акционери с нови вноски, като задължително трябва да се отчете негова промяна в съдът .  резерви – те се разделят на 3 вида:  премии от емисии на ценни книжа ( акции и облигации /билетче за градски транспорт и др. ) . Котировка на акции в началото = 1000 --- > Котировка на акции в момента = 1 100 Акции – те са документи за собственост върху имущество. Те са безсрочни и носят дивиденти ( част от печалбата на БП ) на акционерите, разпределени на съотношения еднакви със съотношенията на внесената част в капитала от всеки акционер. Дивидентът се дава в процентно количество – от 0% до 100% . Облигацията е документ за дълг. Те са срочни и се трупат лихви ( фиксирани твърди лихви ) върху тях. В краят на срока ( падеж на главницата ) се изпаща облигацията, заедно с натрупаната лихва по нея. Плащането по облигации и лихви върху тях е с предимство спрямо плащането по акции и дивиденти.  преоценъчен резерв –образува се тогава, когато се извърши нова оценка ( преоценка ) на имуществото и е по – висока от предшестващата оценка.  целеви резерв – резерви за строго определени цели ( Развитие и усвояване на нови технологии, социални потребности, усъвършенстване на управлението ). Те се разделят на свободни и законови  финансов резултат – това е разликата от приходите и разходите ( ФР= Пр – Разх ).  Печалба (П) – представлява положителен финансов резултат и видовете печалби са: - Брутна печалба –получава се като разлика между приходи от печалбата и разходи по икономически елементи. Брутна печалба = Пр – Разх