Дълготрайни активи

November 21, 2014  |  By  | 


I. Характеристика, състав и структура. За да осъществява активно своята дейност, предприятието трябва да разполага с необходимите финансови, материални, нематериални и др. ресурси. От особено значение е използването на неговите активи. Активите на предприятието са ресурси, с които то разполага и чието използване му носи определени доходи и резултати. В зависимост от начина на използване и времето на тяхното функциониране, активите се разглеждат в две основни групи: 1. Дълготрайни активи – обекти по своята характеристика, в които предприятието е направило дългосрочни инвестиции, с цел реализиране на предмета на неговата дейност. Дълготрайните активи по своя състав са: a) Материални ( ДМА ) б ) Нематериални ( ДНА ) в ) Финансови ( ФДА ) ) Репутация Необходимо е да има оптимално съотношение на посочените четири групи с приоритет на дълготрайните материални активи което съотношение води до финансова ефективност и по - високо финансово състояние, при ефективното им използване. А ) Дълготрайни материални активи – основен елемент от състава на дълготрайните активи, които които включват преди всичко средствата на труда, сгради, машини, съоръжения.

More from Georgi