עלון מועצה 2

October 6, 2015  |  By  | 


,הביבסש לכו םתגהנהבש הצעומה םורופ דוע םהל שורד המ םשל ?םנמז תא וילא ךרדבו וב תולכל וירבח תא עינהל הסינש ימ לכ לכוי אל ,ןמז ךרואלו ודיקפת ףקו