4 nguyên tắc học tốt tiếng anh

August 21, 2015  |  By  |  Impressions: 12  | 


Hãy s ử d ụ ng ti ế ng anh m ột cách thường xuyên và đừ ng ng ầ n ng ạ i v ề vi ệ c mình s ẽ nói sai hay nói không chu ẩ n. Ch ỉ có s ự t ự tin và dám nói k ể c ả khi bi ế t mình sai thì m ới đ

More from Maria Olala

Page 1 / 4