Học tiếng anh qua các câu giao tiếp cơ bản

October 2, 2015  |  By  | 


Đúng thế , tôi ch ỉ còn m ộ t phòng tr ố ng . Phòng này khá nh ỏ nhưng tôi tin r ằ ng anh s ẽ th ấ y tho ả i mái. -A: hello, could I please to Miss Davis? Xin chào, cho tôi nói chuy ệ n v ới cô Davis đượ c không

More from Maria Olala

Page 1 / 4