Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Học tiếng anh từ những điều đơn giản nhất-5

Maria Olala


Published on May 4, 2015

B: You are welcome. Không có gì đâu. N ế u b ạn đang làm việ c trong m ộ t khách s ạn nào đó, thì đây là những đoạ n h ộ i tho ạ i m ẫ u r ất đơn gi ản và thườ ng xuyên g ặ p khi g ặp khách nước ngoà

Similar publications