CinALİ

October 25, 2015  |  By  | 


Cin Ali çok heyecanlı bir ş ekilde bir ş eyler tasarlamaya ba ş ladı. Onun hedefi insanlı ğ ı her açıdan ‘kendi çizimleri’ ile anlamaktı. Ali payla ş mayı seven bir çocuktu ve yaptı ğ ı tasarımı arkada ş ı Veli ye gösterdi. Vel