ATAD brand guidelines Công trường ( 17-09-2014) -01

September 22, 2015  |  By  | 


01 Content / Mc lc BRAND IDENTITY GUIDELINE at construction site Setup at Mega Project / T chc thi công cho D án Mega 2 1. Construction site map/ Mt bng công trưng 3 2. Gate / Cng chính 4 3. Guard house/ Nhà bo v 4