Дълготрайни активи

November 24, 2014  |  By  | 


Материални ДА ДА Транспорт ДА … . Структурата на ДА трябва МАКСИМАЛНО да съответства на предмета на дейност. Показателите За използване на ДА са обобщаващи и частни. 2. Оценки на ДА А) Оценки на ДА от инженерно – техническа гледна точка Б)Икономически Оценки (стойности) на ДА  Отчетна стойност (Първоначална) Стойноста, по която ДА се отчитат в предприятието от началният до крайният момент на експлоатация.  Цена на придобиване – включва в себе си фактурната цена, транспорт, монтаж и др. разходи.  По себестойност – само разходите за производство (220 лв. спрямо 280 лв. за цена на придобиване).  Продажна цена – прилага се, когато БП получава дарение (5 РС от 2200 лв.)при покупка на ДА с борсово участие. НА – норма на амортизацията  Балансова стойност (Остатъчна) Получава се като = Отчетната стойност – Амортизацията. Балансова стойност = Отчетна стойност− Отч . ст . ∗НА∗Т фе 100 НА – норма на амортизацията % Т фе – фактически срок на експлоатация  Възстановяема стойност Тя се възстановява от приходи на експлоатацията за целият жизнен срок. За предпочитане е Възстановяемата > Отчетната стойност.  Ликвидационна стойност Определя се когато ДА се изважда от употреба. В нея се включват Остатъчна стойност, всички разходи по ликвидацията (почистване, демонтаж, ...), приходи от продажба на части от ДА 3. Изхабяване и износване на ДА Изхабяването представлява влошаване на някои технически и икономически характеристики. А) Физическо износване Изразява се във влошаване на значенията(точността) на някои технически характеристики. Степента на физическото износване (Кфи) се определя като се съпоставят точността на избран технически параметър в различни моменти на експлоатацията му. К фи = Т фе Т приет Т приет – цялото възможно време на експлоатация.