Project Based Learning

May 20, 2015  |  By  | 


 טקיורפ תססובמ הדימל איה ונרחב הב הדימלה ( PBL .) תססובמ הדימל תיטסיביטקורטסנוק הדימל םושייל הטיש איה טקיורפ , םידליה הב טקיורפה ידכ ךות תו