לקט סיפורי עם

May 3, 2015  |  By  | 


?הלוצאה ראות עיגמ ימל ובתכ : ןויחוא בגשו ביבר ריקי היה היה .ךלמ הקוחר הקוחר ץראב ראות לבקי הכוזהו םיסוס לע הביכר תורחת לע זירכה ךלמה דחא .ה