הטלפון הנייד

May 17, 2015  |  By  | 


: תואבה תולאשה לע ונע אנא, טסקטה תא םתארקש ירחא ורכזוה אלש דיינה ןופלטה לש תונורסחהו תונורתיה תא ובתכ )א ? התיכב םתישעש המישמב __________________________