Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Activistis1o

Chris Ivanovits


Published on November 30, 2014

2 ΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ Εμ π ειρογνώμονες του ΟΗΕ καλούν τον π ρόεδρο Ομ π άμα να δημοσιεύσει έκθεση για τα βασανιστήρια της C I A Νέα κλούβα των ΜΑΤ To υ Μιχαήλ Στυλιανού Ομάδα έξη εμ π ειρογνωμόνων του ΟΗΕ , ειδικών εισηγητών για τα ανθρώ π ινα δικαιώματα , με ανοικτή ε π ιστολή τους στον Πρόεδρο Ομ π άμα τον καλούν να δώσει στη δημοσιότητα , στην π ληρέστερη δυνατή έκτασή της , μιαν έκθεση ε π ιτρο π ής της Γερουσίας για τις ανακριτικές π ρακτικές της CIA ( βασανιστήρια ). Οι έξη εμ π ειρογνώμονες του ΟΗΕ υ π ογραμμίζουν π ως η υ π όθεση είναι κορυφαίας σημασίας και ότι η α π όφαση π ου θα π άρει ο Πρόεδρος , για τον χειρισμό της μ π λοκαρισμένης έκθεσης της Γερουσίας , θα έχει « ευρύτατες συνέ π ειες για τα θύματα βιασμού των ανθρω π ίνων δικαιωμάτων π αντού και για την αξιο π ιστία των Ηνωμένων Πολιτειών ». Του υ π ενθυμίζουν το βραβείο Νόμ π ελ Ειρήνης του ο π οίου είναι φορέας , την υ π οχρέωση των ΗΠΑ να αρθούν στο ύψος των κανόνων για τα ανθρώ π ινα δικαιώματα π ού έχουν ορίσει και για τις άλλες χώρες και να σεβασθούν τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων , στης ο π οίας βοήθησαν τη σύνταξη . « Ως έθνος π ου διακήρυξε την π ε π οίθησή του π ως η αλήθεια π ροάγει τον σεβασμό για το κράτος δικαίου και π ου συχνά συνιστά διαφάνεια και λογοδοσία σε άλλες χώρες , οι Ηνωμένες Πολιτείες π ρέ π ει να αρθούν στο ύψος των κανόνων π ου έχουν θέσει για τις ίδιες και για τους άλλους » τονίζουν οι θεματοφύλακες των ανθρω π ίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ . « Τα θύματα βασανιστηρίων και οι υ π ερασ π ιστές των ανθρω π ίνων δικαιωμάτων στον κόσμο θα αναθαρρήσουν αν υιοθετήσετε μια α π οφασιστική στάση σε υ π οστήριξη της διαφάνειας . Εάν , αντίθετα , υ π οκύψετε στις αξιώσεις της για συνεχή μυστικότητα σ ’ αυτήν την υ π όθεση , αυτοί π ου αντιστέκονται στη λογοδοσία για τις π ράξεις τους σίγουρα θα κάνουν κακή χρήση της α π όφασης αυτής για να ενισχύσουν το π ρόγραμμα δράσης στις χώρες τους .» Η έρευνα της ε π ιτρο π ής της Γερουσίας άρχισε το 2009 ( σ . μετφ . ύστερα α π ό την δημοσίευση φρικαλέων φωτογραφιών βασανισμού α π ό τα μ π ουντρούμια του Αμ π ού Γκράϊμ π ) και διήρκεσε τέσσερα χρόνια , με την εξέταση εκατομμυρίων εγγράφων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων της CIA για τις ανακριτικές τεχνικές της . Η έκθεση εγκρίθηκε τελικά το 2012 και η ε π ίσημη δημοσίευσή της ορίσθηκε για τον Α π ρίλιο 2014. Ωστόσο δεν δημοσιεύθηκε μέχρι σήμερα κατό π ιν αιτημάτων της CIA, να αναθεωρηθεί το κείμενο , αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εμ π ειρογνώμονες του ΟΗΕ , π ου έχουν την έδρα τους στη Γενεύη . « Η CIA, ό π ως αναφέρεται , ζητά να διαγραφούν τα ψευδώνυμα π ου ε π ινόησε η ε π ιτρο π ή για διάφορους αξιωματούχους της CIA και να αντικατασταθούν α π ό μια γενικόλογη και αόριστη διατύ π ωση , η ο π οία εκτός του να συσκοτίζει ονόματα , συσκοτίζει μεθόδους π ου α π οτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο του συστήματος π αραβιάσεων , π ου π ρέ π ει να γίνει π λήρως αντιλη π τό και να ε π ανορθωθεί » Καλούν ε π ομένως τον π ρόεδρο Ομ π άμα να δώσει την έκθεση στη δημοσιότητα « σε κατανοητή μορφή », « π ου να ε π ιτρέψει στο κοινό να αντιληφθεί τα γεγονότα και να π ροαγάγει την αλήθεια για τα θύματα και τις οικογένειές τους .» Καλούν ε π ίσης τον π ρόεδρο να π ροωθήσει την αναγνώριση και την ε π ανόρθωση και άλλων π αραβιάσεων ανθρω π ίνων δικαιωμάτων π ου διε π ράχθησαν με τα ίδια π ρογράμματα της CIA, ό π ως οι αυθαίρετες και μυστικές φυλακίσεις , οι εξαφανίσεις ανθρώ π ων και άλλα . Ε π ι π λέον υ π ενθυμίζουν στον π ρόεδρο των ΗΠΑ ότι κάθε χώρα - μέλος της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων έχει την υ π οχρέωση να ερευνά άμεσα και εξονυχιστικά κάθε αξιό π ιστη καταγγελία βασανισμού , να εξασφαλίζει τον καταλογισμό ευθυνών και να π αρέχει ικανή α π οκατάσταση των θυμάτων . « Σταθερή ασφάλεια μ π ορεί να εξασφαλισθεί μόνο ε π άνω στη βάση της αλήθειας και όχι της μυστικότητας »- καταλήγουν . « Ελ π ίζουμε π ως ως π ρόεδρος έθνους π ου βοήθησε στο σχέδιο της Σύμβασης Κατά των Βασανιστηρίων και ως φορέας του Βραβείου Νόμ π ελ της Ειρήνης , θα αναγνωρίσετε την ιστορική σημασία της α π όφασής σας και θα λάβετε θέση δί π λα σε αυτούς π ου στις ΗΠΑ και π αντού στον κόσμο αγωνίζονται για να α π οκαλυφθεί η αλήθεια και να τεθεί τέρμα στα βασανιστήρια » Η Ομάδα των έξη εμ π ειρογνωμόνων – τμήμα του μεγαλύτερου σώματος ανεξαρτήτων εμ π ειρογνωμόνων του συστήματος Ανθρω π ίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ , α π οτελείται α π ό τους : Mads Andenas, Chair-Rapporteur of the Working Group on Arbitrary Detention; Pablo de Grei  , Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, repara- tion and guarantees of nonrecurrence; Ariel Dulitzky, Chair-Rapporteur of the Working Group on Enforced or Involun- tary Disappearances; Christof Heyns, Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions; David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression; Gabriela Knaul, Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers; and Juan E. Méndez, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishmen