הערות שוליים

December 30, 2014  |  By  | 


םיילוש תורעה תנכותב Ms Word 2007 ןמדלו הצינ 2 5 . ןורתפ : טירפתמ " הגוצת " ב רוחבל שי " הטויט " , הנתשי ךסמה , הגאד לא  , שי טירפתב רוחבלו בושל " תוינפה " לע ץוחלל םשו " תורעה גצה ." 6 . ךכ גצויו ךסמה הנתשי בושו : 7 . רוחבל שי ב " םיילוש תורעה דירפמ " , טירפתל רוזחל " תיב " ןמסלו " ןימיל רושיי " תימלצב

More from adi talmon