Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

האלה אתנה

shishi


Published on December 3, 2014

תוהז תדועת !  םש : הנתא  םירוה : אבא קר הל שי , סואז , בר קשנ םעו תרגובמ איהש רבכ ושארמ הדלונש .  ץפח \ הל תוסחוימש תויח : א . שחנה - ליעומ םיתעל םג ךא םדאל קיזהל לולע רשא ול ( לכוא םיקיזמ .) ב . ףושניה - הנותא ריעה לש הלמסל ךפהנ ןכמ רחאל רשא . ג . תיזה ץע , ותוא הרצי איה תונומאה יפל רשא .  תוירחא םוחת : תלא תונמואו ברק , רתויב תירזכא ברק תלאכ תראותמ איה םידחא תומוקמב , תומוקמב ךא םירחא ץוחבמ םיביוא ינפמ הנידמה לע הניגמה המחלמ תלאכ תראותמ איה .  דועו עדימ יטרפ : לע יוצמ רשא שדקמ םקוה הנתא דובכל סילופורקאה ( תילאה ריע ) הנותאבש , המכחה תומלגתהכ הנתא תניוצמ תונוש תוריציב , הניבה רהוטהו , םינוש םיגח הליבשב וגגחנ הרמש איהו הנתא ריעה לע , תוברתה ייח לע תיארחא התייהו , הכאלמה תואלקחהו .

Similar publications