כיתתון

January 2, 2015  |  By  | 


2 ולסכ שדוחב 12.12.14 ,ונגגח וה ףותישב עו יתבכשה ד , הכונחה תביסמ תא . הללכ תוליעפה 6 קחשמ( רנ תבכרה ,תוביבל תנכה ,ןוביבס תנכה ,רכוס קצב םע תוליעפ :תונחת .םייעדמ םייוסינ ,)םרגנט .הנהמו חמש היה ןרוה ידעו ןמרש יעור :יתתיכה דעוול תודוהל תונמדזהה תאז םירוהה לכלו הז םויב ורזעו ובדנתהש ןיסיג לאכימו רטסילגנא היאמ ,המלס ילרוא : ב הכונחה תשפוחל ונאצי 19.12.14 .חונלו תונהל םתקפסהש הווקמ, דיפלה ץורימ דיפלה ץורימב ונפתתשה הנשה . ץורימב ופתתשה ד תותיכ תבכש - .ו .רפסה תיבל םיכומסה תובוחרב ונרבע ץורימב שדוחל עובשה יבכוכ :רבמצד בהנש ןמדירפ רדהו לג ,קחצי ןב זריש ,

More from amalialevi