pokazimi

December 1, 2014  |  By  | 


IZDAVAĈI: Osnovna škola ―Brajda‖, Rijeka Udruga gluhih i nagluhih Primorsko - goranske ţupanije, Rijeka NAKLADNIK: Udruga gluhih i nagluhih Primorsko - goranske ţupanije, Rijeka AUTORICE: Ana Kurilić, mag. prim. educ. Ivona Kriţić, tumač/prevoditelj za znakovni jezik RECENZENT: Damir Herega, prof. reh. DIZAJN I GRAFIĈKO OBLIKOVANJE : Ana Kurilić, mag. prim. educ. LEKTURA: Branka Perković - Jardas, prof. Ova publikacija izdana je s ciljem prikupljanja novčane pomoći za op- remanje učionice 2.a razreda OŠ “Brajda” informatičkom opremom koja će omogućiti lakše praćenje nastave i usvajanje gradiva Dobrovoljan prilog moţete uplatiti na ţiro račun Udruge gluhih i naglu- hih PGŢ, Rijeka, IBAN: HR5623400091110034241 (poziv na broj - datum uplate; svrha—pokaţi mi) HVALA!

More from anakurilic