הדרך לפסגה

July 16, 2014  |  By  | 


29\6 עסמ ןמוי:ןושאר קרפ רקיה ינמוי, .ההדוב לש קיתעה לספה שופיחל רהה לע ספטל ונלחתה םויה גלש תולופמ ונדרש :הטושפ התיה אל סופיטה לש הלחתהה םיבורק ונחנא ךא עגיימו ךורא היה עסמה .גלש תוצלפמ ונשגפו קיתעה לספל דימתמ

More from ariel