תהליך התייוונות

January 4, 2015  |  By  | 


  לה תורומח תורזג וליחתה לודגה רדנסכלא לש ונוטלש ירחא ןבקימ םידוהיה תונווייתה   םה תורומח דואמ ויה תורזגהש ןבקימ ןווייתהל וליחתה םידוהיה תירב תוסהל ורשה והבייח הלימ ל ףסכ םלשל סוחוייתנה דואו תונווייתה

More from artur