הזמנה נפתחת

December 31, 2014  |  By  | 


:החנמ רלדניפ הרואיל ר"ד , תילאיצוס הדובעל ס"היב ,תואירבו םוקיש תמגמ שאר 'הסדה' ח"היבב ס"על הקלחמב תפתושמה הדובעה לע :"הרזחבו תרקוחל תדבועמ" │ בומרבא הטיר 'בג , להנמ ת הרבחו הגלוק ,'הסדה' ח"היבב ס"על הקלחמה לש רבעשל ךרדה לכ ךרואל יעוצקמהו ישיאה" " │ רדנלסוא לייג 'פורפ םידרו אשונ ןודיח :"ילש דוסה הז" │ לארא תיליה ר"ד - יקסדורב , תיאקיטילנאוכיספו תינילק ס"על ר"ד טרוטקודל היחנה :"רקחמה יכבנל ךרד תרומ" │ לאבנרבא הזיל ר"ד ינענכ , כמ' תיזוחמ ס"וע ב 'תואירב יתוריש י "חטש"ל הימדקא ישנא ןיב היגרניס :תואירבו ינוע יאשונ םודיק │ םוק ישי רמ , צמצ םוחת זכרו ילאיצוסה תורישה להנמ םו תדחואמ ח"פוק ,תואירב ירעפ תילאיצוס הדובעל ס"היב │ לקד לחר 'פורפ , תילאיצוס הדובעל ס"היב שאר םויסלו" – "...הדרו ירבד │ ינלוקסוס הדרו 'פורפ ורשא אנא םכתופתתשה __________ ךיראתל דע :ל"אודל sw.conf@mail.biu.ac.il

More from dikla