Get more exposure for your business with the new HTML5 flipbooks. Learn more

Дълготрайни Активи

criminalanti


Published on November 30, 2014

Структурата на ДА трябва МАКСИМАЛНО да съответства на предмета на дейност. Показателите За използване на ДА са обобщаващи и частни. 2. Оценки на ДА А) Оценки на ДА от инженерно – техническа гледна точка Б)Икономически Оценки (стойности) на ДА  Отчетна стойност (Първоначална) Стойноста, по която ДА се отчитат в предприятието от началният до крайният момент на експлоатация.  Цена на придобиване – включва в себе си фактурната цена, транспорт, монтаж и др. разходи.  По себестойност – само разходите за производство (220 лв. спрямо 280 лв. за цена на придобиване).  Продажна цена – прилага се, когато БП получава дарение (5 РС от 2200 лв.)при покупка на ДА с борсово участие. НА – норма на амортизацията  Балансова стойност (Остатъчна) Получава се като = Отчетната стойност – Амортизацията. Балансова стойност=Отчетна стойност− Отч.ст.∗НА∗Т фе 100 НА – норма на амортизацията % Т фе – фактически срок на експлоатация  Възстановяема стойност Тя се възстановява от приходи на експлоатацията за целият жизнен срок. За предпочитане е Възстановяемата > Отчетната стойност.  Ликвидационна стойност Определя се когато ДА се изважда от употреба. В нея се включват Остатъчна стойност, всички разходи по ликвидацията (почистване, демонтаж, ...), приходи от продажба на части от ДА 3. Изхабяване и износване на ДА Изхабяването представлява влошаване на някои технически и икономически характеристики. А) Физическо износване Изразява се във влошаване на значенията(точността) на някои технически характеристики. Степента на физическото износване (Кфи) се определя като се съпоставят точността на избран технически параметър в различни моменти на експлоатацията му. К фи = Т фе Т приет Т приет – цялото възможно време на експлоатация.  Фактори, от които зависи физическото износване  фактори, произтичащи от начинът на производство на ДА